HENK HELMANTEL

Stichting Museum Helmantel

Rechtspersoon

RSIN855116626
RechtsvormStichting
Statutaire naamStichting Museum Helmantel
Statutaire zetelgemeente Loppersum
Bezoekadres
Abt Emopad 2
9922 PJ Westeremden
Telefoonnummer0596-551415
Datum Akte van oprichting20-4-2015

Statutaire doelstelling van de stichting:

  • het werk van de Groninger kunstschilder H.F.N. (Henk) Helmantel blijvend onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek;
  • de door Henk Helmantel zelf herbouwde Middeleeuwse weem, zijnde het voorhuis, het tussenhuis, de expositieruimte (schuurgedeelte) en de omliggende tuin, samenvattend genaamd 'De Weem' te Westeremden, zo goed mogelijk en passend bij het huis en omgeving, te onderhouden en in stand te houden;
  • het bevorderen, het steunen en/of ontwikkelen van activiteiten met een culturele en/of wetenschappelijke strekking;
  • al hetgeen met vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk is.

Missie

Het verwerven en in stand houden van:
  • een volledig oeuvre van schilderijen welke tijdens het leven door de kunstschilder Henk Helmantel zijn gemaakt,
  • (een deel van) de Middeleeuwse kunst- en antiekcollectie die door de kunstschilder Henk Helmantel en zijn echtgenote, Babs Helmantel, in de loop van 40 jaar is verzameld,
  • De Weem, zijnde het huidige woonhuis met atelier, tentoonstellingsruimte (schuurruimte) en omliggende tuin in Westeremden
en bovengenoemde open te stellen voor het grote publiek.

Samenstelling van het huidige bestuur:

Voorzitter: de heer Henk Helmantel

Secretaris en penningmeester: de heer D.J.B. Kleefman

Bestuurslid op gebied van Middeleeuwse kunst: de heer dr. J.E.A. Kroesen

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi zullen worden aangewend voor de verwerving van werken van de kunstschilder Henk Helmantel of van andere voorwerpen welke een relatie hebben met de werken van Henk Helmantel en/of passend zijn ter bevordering van de doelstelling van het museum.

Beloningen

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bij verwerving van het eigendom van het museum zal getracht worden het museum zoveel mogelijk te exploiteren met vrijwilligers.
 

Nalatenschappen en schenkingen

Bij de belastingdienst is een aanvraag ingediend voor de status van ANBI.
De stichting zal bij het verwerven van de ANBI-status in staat worden gesteld een deel van de kunst- en antiekcollectie van de kunstschilder Henk Helmantel en zijn echtgenote Babs Helmantel over te nemen. Deze kunst- en antiekcollectie bestaat uit een unieke kunst- en antiekcollectie, welke een relatie hebben met de werken van Henk Helmantel en/of passend zijn ter bevordering van de doelstelling van de stichting. Deze kunst- en antiekcollectie zal tezamen met schilderijen van de kunstschilder door de stichting worden uitgeleend voor exposities zowel in De Weem alsmede daarbuiten.


De stichting tracht haar beschreven doelstelling te bereiken door het verkrijgen van schenkingen en verkrijgingen uit nalatenschappen. De stichting tracht uit de schenkingen en verkrijgingen uit nalatenschappen geldfondsen te vormen om haar missie te verwezenlijken. Na overname van Museum Helmantel zullen tevens geldfondsen worden gevormd door het realiseren en (laten) uitgeven van boeken, publicaties en andere gedrukte en/of gereproduceerde stuken, de toegangsgelden van het museum en de verkoop van kaarten, kalenders etc. in de museumwinkel.

Bovenstaande is een samenvatting van het beleidsplan van Stichting Museum Helmantel. 
Beleidsplan_Stichting_Museum_Helmantel_.pdf